this is OUR project skippers :P :* :) :( ;) :'( \m/ >_< \m/
Moonstone's Cop. <=> |a| x |β| = |a+β|

The dark side of the Moon can refer to:
 • the lunar hemisphere that is not lit by the sun at any particular moment in time, or
 • the far side of the Moon that is permanently turned away from the Earth (although it receives approximately the same amount of light as the near side of the moon)
 • Eξερεύνηση της Σελήνης


  Ο άνθρωπος περιεργάστηκε τη Σελήνη πρώτα με γυμνά μάτια ενώ τα τηλεσκόπια, από τον δέκατο έβδομο αιώνα και μετά, βοήθησαν ώστε να αποκαλυφθεί ο πλούτος και η λεπτεπίλεπτη δομή της σεληνιακής επιφάνειας
  Η Σελήνη δεν περιβάλλεται από ατμόσφαιρα. Η επιφάνειά της έτσι είναι άμεσα εκτεθειμένη σε πτώσεις αστεροειδών και μετεωριτών.
  Η επιφάνεια της σελήνης παρουσιάζει δύο διαφορετικούς τύπους εκτάσεων, σαφώς ορατούς στο γυμνό μάτι: οι φωτεινότερες ορεινές περιοχές, "terrae" ή "ήπειροι", που καλύπτουν το 80% της σεληνιακής επιφάνειας (65% της ορατής πλευράς), και περίπου 20 σκοτεινότερες περιοχές που κατά παράφραση ονομάζονται θάλασσες.

  Οι θάλασσες έχουν κι αυτές, όπως οι πεδιάδες, λίγους μεγάλους κρατήρες. Οι κρατήρες δημιουργήθηκαν από μεγάλες συγκρούσεις με μετεωρίτες, πριν απο 3 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια, γεμάτες με βασαλτική λάβα. Οι παλαιότερες λεκάνες έδωσαν ακανόνιστο σχήμα στις θάλασσες, ενώ οι πιο πρόσφατες έδωσαν περισσότερο κυκλικό σχήμα. Οι περιοχές των θαλασσών συγκεντρώνονται στην ορατή πλευρά της σελήνης, όπου καλύπτουν το 35% της επιφάνειας. Στην αθέατη πλευρά της σελήνης οι θάλασσες καλύπτουν μόνο το 5%, με μεγαλύτερη τη θάλασσα της Μόσχας.

  Οι διαστημικές αποστολές ανέλαβαν να συνεχίσουν τη μελέτη και τη λεπτομερή χαρτογράφηση του συντρόφου της Γης στο αέναο ταξίδι της περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο. Με αυτοεκτιμιση... MrRx7 :*

 • Translated in English (Our PrOjeCt's main language): Moon Exploration


  The man scrutinized the moon first with the naked eye and telescopes, from the seventeenth centuryonwards, helped to reveal the richness and delicate structure of the lunar surface.

  The Moon is not surrounded by the atmosphere. Its surface is thus directly exposed to falls of asteroids and meteorites.
  The surface of the moon presents two different types of land, clearly visible to the naked eye: the brighter highlands, "terrae" or "continents", which cover 80% of the lunar surface (65% of the visible side), and about 20 darker areas to paraphrase called "seas".

  The seas are a few large craters, like the plains. The craters were created by collisions with large meteors before 3 to 4 billion years, filled with basaltic lava. The oldest basins have irregular shape in the seas, and the most recent have more circular shape. The regions of sea gather the visible side of the moon, which cover 35% of the surface. On the far side of the moon seas cover only 5%, with greater sea of Moscow.

  Space missions undertaken to continue the study and detailed mapping of the Earth's companion in the journey of perpetual rotation around the Sun. By Self-esteem ... MrRx7: *


Taken from slideshare.net user duncanpatti


external image Earth-Moon.PNG


external image Moon_phases_en.jpg

Με αφορμή την ερευνητική εργασία που μας ανατέθηκε συγκεντρώσαμε πληροφορίες με θέμα τη σελήνη. Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η ομάδα μας αφορούν :
1) Την σκοτεινή πλευρά της σελήνης.
2) Τις θεωρίες για την ύπαρξη Η2Ο στη σελήνη.
3) Για το ερώτημα εάν η σελήνη και η γη είναι δυο διαφορετικοί πλανήτες ή εάν η σελήνη είναι δορυφόρος της γης.
4) Για το τι υπάρχει στην επιφάνια του φεγγαριού. Ξεκινήσαμε την εργασία αυτή για να απαντήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα για τη σελήνη.


Εργαστήκαμε ομαδικά και με τη βοήθεια μερικών εφαρμογών των ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΣ.
Τελικά μετά από πολύ δουλειά και μεράκι καταφέραμε να τελειοποιήσουμε την εργασία μας. Μέσα από αυτή καταφέραμε να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σε ό,τι αφορά τη σελήνη και σχετίζεται με αυτό. Επιλέξαμε τα θέματα αυτά διότι μας κίνησε το ενδιαφέρον η επέκταση των γνώσεων μας για τη φυσική και γενικότερα την επιστήμη. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε πως είχαμε την πολυτέλεια να εργαστούμε σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, πράγμα το οποίο συνέβαλε στην καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητά μας!!!
Και τώρα θα αναλύσουμε τα θέματα
1)Κοιτάζοντας τη σελήνη μπορούμε να δούμε μόνο την μια πλευρά της. Η άλλη της πλευρά ονομάστηκε σκοτεινή λόγω του ότι δεν είναι φανερή σε εμάς, διότι η σελήνη εκτός από την περιφορά της γύρο από την γη περιστρέφεται και γύρο από τον εαυτό της και γι’ αυτό το λόγω ο ήλιος φωτίζει μονό την μια πλευρά της.
2) Καταλήξαμε στo ότι υπάρχει θεωρία για νερό στη σελήνη. Το οποίο είναι σε στερεή μορφή.
3)Επίσης η τελευταία είναι δορυφόρος της γης και όχι διαφορετικός πλανήτης.
4)Ανακαλύψαμε ότι στην επιφάνια της, η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Όπως
δεν έχει νερό σε μορφή υγρού. Ακόμη η θερμοκρασία φτάνει σε ακραία σημεία.

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι η εργασία μας πραγματοποιήθηκε στο Wikispaces.com το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών.
And that’s a FACT!

Aloe away! It was nice.

Working on our project work our team decided to gather information regarding the scientific aspects concerning the moon:
From a variety of themes we chose to deal with:
1)The dark side of the moon.

2) The Theories of H2O on the moon.

3) The question whether the moon and earth are two different planets or the moon is a satellite of the earth.

4) The surface of the moon.
We started this work in order to answer these questions for the moon.

We worked as a team with the help of some applications like wiki, slideshare, power point and the World Wide Web plus OUR CONTEMPORARY COMPUTER TECHNOLOGY!!!!!!!!

Finally after much work and passion we can refine our work. Through this we were able to expand our knowledge in terms of the moon and themes associated with it. We chose these issues because of our interest on extending our knowledge on physics and general science. We also want to stress that we had the luxury of working in a friendly environment, which highly contributed to a better performance and greater productivity!

And now we will analyze the issues

1) Looking at the moon we can only see one of its sides. The other side is called dark because it is not visible to usand that’s why the moon not only rotates around the earth but also around itself.
2) We concluded that there is a solid theory for water existing on the moon. The water there is in solid form.

3) Moon is a satellite of the earth and not a different planet.

4) We found that there is no atmosphere on the moon.
No water in liquid form. Furthermore, the temperature reaches extremes.

Finally, we would like to emphasize that our work was done on Wikispaces.com which is a useful tool for performing researching projects.
And that's a FACT!

Aloe away! It was nice.